หน้าแรก >ขอใบอนุญาตวิทยุ > ใบอนุญาตและประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ชำรุด สูญหาย
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :11/03/2560
ใบอนุญาตและประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ชำรุด สูญหาย
ใบแทนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
 
1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น *กรณีวิทยุสมัครเล่น
5.ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริงที่ชำรุด *กรณีชำรุด
6.ใบแจ้งความเอกสารสูญหายจากสถานีตำรวจ *กรณีสูญหาย หรือ
   บันทึกแจ้งเอกสารสูญหาย แบบ คท.25 ดาวน์โหลด
7.ค่าธรรมเนียม 107 บาท

ใบแทนใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ส่งไปออกที่ สำนักงาน กสทช.กรุงเทพฯ)

1.แบบคำขอ คท.3 ดาวน์โหลด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
5.ใบประกาศนียบัตรฉบับเดิมตัวจริงที่ชำรุด *กรณีชำรุด
6.ใบแจ้งความเอกสารสูญหายจากสถานีตำรวจ หรือ
   บันทึกแจ้งเอกสารสูญหาย แบบ คท.25 ดาวน์โหลด*กรณีสูญหาย
7.ค่าธรรมเนียม 107 บาท

ถ้ามาติดต่อขอใบอนุญาตแทนผู้อื่น ต้องเพิ่มหลักฐาน ดังนี้
          -แบบมอบอำนาจ คท.26 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ดาวน์โหลด
          -สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108