หน้าแรก >ขอใบอนุญาตวิทยุ > ขอใบอนุญาตใช้ ตั้ง วิทยุในเรือประมง
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :23/02/2560
ขอใบอนุญาตใช้ ตั้ง วิทยุในเรือประมง
แบบคำขอและหลักฐาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของเรือ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของเรือ
3.สำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ แบบ ตร.20-1(ดูวันหมดอายุปีต่อปี)
4.สำเนาใบทะเบียนเรือไทย กรมเจ้าท่า แบบ บ.53
5.สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ กรมเจ้าท่า แบบ บ.95
6.ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง หมายเลขทะเบียน เครื่องวิทยุสื่อสาร
7.แบบคำขอ คท.2  ดาวน์โหลด
8.หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท แบบ คท.26 ดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108