หน้าแรก >ขอใบอนุญาตวิทยุ > ใบอนุญาตใช้ และโอนเครื่องวิทยุสมัครเล่น
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :09/03/2560
ใบอนุญาตใช้ และโอนเครื่องวิทยุสมัครเล่น
แบบคำขอและหลักฐานขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุสมัครเล่น
 
1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
4.สำเนาใบอนุญาตตั้งสถานี(กรณีเครื่องติดรถยนต์และติดที่บ้านถ้าไม่มีให้ขอเพิ่มด้วย)
5.นำเครื่องวิทยุมาด้วย หรือ
5.1 จดยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลข ปท.(NTC ID)และหมายเลขเครื่อง หรือ
5.2 ภาพถ่ายของเครื่องที่มีรายละเอียดข้อ 5.1
6.ค่าธรรมเนียม 535 บาท

แบบคำขอและหลักฐานโอนเครื่องวิทยุสมัครเล่น

1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้โอนและผู้รับโอน)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้โอนและผู้รับโอน)
4.สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ผู้โอนและผู้รับโอน)
5.ใบอนุญาตใช้ฉบับเดิม(ตัวจริง)
6.สำเนาใบอนุญาตตั้งสถานีของผู้รับโอน(กรณีเครื่องติดรถยนต์และติดที่บ้านถ้าไม่มีให้ขอเพิ่มด้วย)
7.นำเครื่องวิทยุมาด้วย หรือ
7.1 จดยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลข ปท.(NTC ID)และหมายเลขเครื่อง หรือ
7.2 ภาพถ่ายของเครื่องที่มีรายละเอียดข้อ 7.1
8.ผู้โอนต้องลงนามโอนเครื่องในแบบคำขอ คท.2 ด้วย
9.ค่าธรรมเนียม 535 บาท

ถ้ามาติดต่อขอใบอนุญาตแทน ต้องเพิ่มหลักฐาน ดังนี้
          + สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
          + แบบมอบอำนาจ คท.26 ดาวน์โหลด ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108