หน้าแรก >ขอใบอนุญาตวิทยุ > ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ที่บ้าน
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :09/03/2560
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ที่บ้าน
แบบคำขอและหลักฐาน (ผู้ขอเป็นเจ้าบ้าน)

1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.สำเนาใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
6.แผนที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
 
แบบคำขอและหลักฐาน (ผู้ขอไม่เป็นเจ้าบ้าน)
 
1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอและเจ้าของบ้าน)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ขอและเจ้าของบ้าน)
4.สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น *เฉพาะกรณีวิทยุสมัครเล่น
5.หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีของเจ้าบ้าน แบบ คท.21 ดาวน์โหลด
5.สำเนาใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
6.แผนที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ค่าธรรมเนียม
-535  บาท (5 วัตต์)
-1070 บาท (10 วัตต์)
-1605 บาท (60 วัตต์)

ถ้ามาติดต่อขอใบอนุญาตแทนผู้อื่น ต้องเพิ่มหลักฐาน ดังนี้
          -แบบมอบอำนาจ คท.26 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ดาวน์โหลด
          -สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108