หน้าแรก >ขอใบอนุญาตวิทยุ > บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ขอใหม่และต่ออายุ)
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :09/03/2560
บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ขอใหม่และต่ออายุ)
แบบคำขอและหลักฐานขอบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ครั้งแรก)
1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.สำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
6.หนังสือรับรองสถานะสมาชิกสมาคมหรือสำเนาบัตรสมาชิกสมาคม
7.ค่าธรรมเนียม 214 บาท
 
แบบคำขอและหลักฐานต่ออายุ บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นเดิม(ตัวจริง) กรณีสูญหายต้องมีใบแจ้งความเอกสารสูญหาย
6.บันทึกการยินยอมเสียค่าปรับ(กรณีบัตรพนักงานขาดต่ออายุ) ดาวน์โหลด
7.หนังสือรับรองสถานะสมาชิกสมาคมหรือสำเนาบัตรสมาชิกสมาคม
8.ค่าธรรมเนียม 214 บาท
 
ถ้ามาติดต่อขอใบอนุญาตแทนผู้อื่น ต้องเพิ่มหลักฐาน ดังนี้
          + สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
          + แบบมอบอำนาจ คท.26 ดาวน์โหลด ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108