หน้าแรก >ขอใบอนุญาตวิทยุ > ใบอนุญาตค้าและค้าเพื่อซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :12/03/2560
ใบอนุญาตค้าและค้าเพื่อซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบคำขอและหลักฐาน
1. แบบคำขอ คท.1 ดาวน์โหลด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนพานิชย์
5. แผนที่ตั้งของร้าน
6. ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตค้า(ขายและซ่อมแซม) 1,070 บาท มีอายุ 1 ปี
7. ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตซ่อมแซม(ซ่อมแซมเท่านั้น ไม่ได้ขาย) 535 บาท มีอายุ 5 ปี

ถ้ามาติดต่อขอใบอนุญาตแทนผู้อื่น ต้องเพิ่มหลักฐาน ดังนี้
          -แบบมอบอำนาจ คท.26 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ดาวน์โหลด
          -สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108